En spørreundersøkelse utført av Harvard Business Review blant amerikanske bedrifter fant at 85 % planla å bruke skytjenester de neste tre årene.

De begrunnet valg av skyteknologi med:

 • Kortere vei fra beslutning til realisering
 • Øket fleksibilitet
 • Tar i bruk ny teknologi raskere
 • Lavere faste kostnader
 • Lavere investeringer for å etablere et IT- system
 • Alltid tilgang til nyeste versjon av IT-system
 • Enklere å håndtere vekst 
 • Enklere og billigere å teste ut en ide

I tillegg kan en ta med:

 • Reduserte implementerings- og vedlikeholdskostnader
 • Fleksibel og skalerbar infrastruktur
 • Kort tid fra idé til marked
 • Skifte i IT-avdelingen fra drift til innovasjon
 • Energibesparelser
 • Økt tilgjengelighet til høyytelsesapplikasjoner for små og mellomstore institusjoner.
 • Gjør det mulig å teste ut ny programvare, applikasjoner og virksomhetsideer uten å pådra seg kapitalutgifter.
 • Gir mulighet for å prøve ut radikalt nye løsninger uten å risikere sammenbrudd i eksisterende tjenester.
 • Applikasjoner kan tas i bruk uten å vente på komplekse installeringsprosedyrer
 • SaaS applikasjoner tar svært liten plass på klienten og risikoen for konfigurasjonsinterferens mellom applikasjoner på klient reduseres

En fellesnevner for punktene på listen er økt fleksibilitet. Tjenestene, enten de er nye eller utvidelse av eksisterende, blir umiddelbart tilgjengelige uten at en må gå veien om innkjøp av server, installering, opplæring av personell, nyansettelser etc. Kort tid fra planer og vedtak til anvendelse av tjenesten er viktig for alle organisasjoner, selv om det ikke blir så tydelig i offentlig virksomhet som i næringslivet, der verdien av rask implementering bl.a. kan måles ut fra de kontantstrømmene som genereres. SaaS (Software as a Service) gir fordeler både til leverandør – i form av forenklet installering og vedlikehold, og sentralisert kontroll over og styring med programversjoner – mens sluttbrukeren kan få tilgang til tjenesten hvorsomhelst, nårsomhelst og påhvasomhelst. og kan forenkle samarbeid, og får trygg datalagring (Kilde: Nettskyteknologi i UH-sektoren).

Gjør det enkelt å skalere opp og ned virksomhetens IT-systemer

Nettskyen effektiviserer hvordan programvare, forretningsprosesser, og tjenestene er tilgjengelige og brukes. En av de største fordelene med nettskyer et at de gjør det mulig å skalere driften og optimalisere sine investeringer på en langt bedre måte enn tidligere.

Vokser bedriften er det bare å øke størrelsen og kraften i nettskyen bedriften leier, uten å måtte investere store beløp i dyr maskin- og programvare. Hele oppskaleringen kan dessuten gå svært raskt. Istedenfor å vente på at en ny server skal bli produsert, installert og satt opp klar til bruk, kan bedriften med en sky tjeneste doble server kraften (CPU), minne (RAM) eller lagringskapasiteten (HDD) på minutter, med nødvendige tilleggs lisenser til programvaren som eventuelt kreves.

Minimaliserer risikoen ved IT-investeringer

Motsatt kan bedriften raskt og enkelt kvitte seg med unødvendig maskinvare, linjekapasitet og programvare hvis behovet skulle bli redusert, f.eks. gjennom nedskjæringer og oppsigelser. Det eneste man trenger å gjøre er å si opp leien av de tjenestene og kapasitetene bedriften ikke lenger trenger. Noe som igjen minimaliserer risikoen ved å lansere nye IT-tjenester, da virksomheten ikke lenger trenger å investere i nytt utstyr eller programvare.

Binder ikke kapital og krever ingen investeringer

Siden bedriften ikke trenger å investere i maskin- og programvare, bindes ingen arbeidskapital i virksomheten. Alt leies og betales gjennom månedsleien virksomheten betaler for tjenestene og de virtuelle serverne som leies. Dette gjør at alle bedrifter nå raskt og uten å måtte foreta noen som helst form for større investeringer kan etablere seg med en profesjonell IT-infrastruktur når de selv måtte ønske det, og avslutte det like raskt hvis ideen ikke skulle slå an eller behovet skulle bli redusert.

Krever ingen eller færre IT-ansatte

Nettskyer kan leies med eller uten en driftsavtale inkludert. Velger man å inkludere en driftsavtale er det leverandøren av nettskyen som står for all drift, oppdatering, vedlikehold og backup av de virtuelle serverne og dataene på dem. Dette gjør at alle IT-ansatte som jobber med dette kan sies opp og at nye virksomheter kan etablere seg raskt og rimelig med en profesjonell IT-struktur, uten en eneste IT-medarbeider.

Siden lønns- og personalkostnadene normalt er den største kostnaden i norske bedrifter, samtidig som kompetente IT-medarbeidere er svært kostbare, kan det være ekstremt mye penger å spare for små- og mellomstore bedrifter ved å legge serverne og programvaren de bruker til daglig i en nettsky.

Lavere kostnader og økt fortjeneste

Ovenstående forhold gir normalt en kraftig reduksjon i virksomhetens IT-kostnader, og dermed også en forbedret bunnlinje.

Siden nettskyen gjør det raskt og enkelt å skalere opp og ned uten å investere i ansatte, maskin- og programvare øker dette fleksibiliteten i driften og muliggjør langt mer effektive forretningsmodeller.

Ikke noe enten eller – hybride nettskyer er ofte første steg

Enkelte programmer og funksjoner kan kanskje ikke eller er ikke ønskelig å legge ut en nettsky. Løsningen er da en hybrid nettsky, hvor man legger ut enkelte av virksomhetens tjenester i nettskyen hvor alle har tilgang til dataene via sin maskin, nettbrett og smarttelefon, mens andre deler beholdes lokalt på egne servere som i dag. En fleksibilitet som gjør nettskyen aktuell for nærmest alle norske bedrifter og organisasjoner.

Er man smart når disse planene legges kan virksomheten optimalisere sine forretningsprosesser kraftig viser all erfaring så langt.

Raskere innovasjons-grad

Har virksomheten en god ide som de ønsker å prøve ut, kan de nå leie plassen, server kraften, programvaren og ekspertisen man trenger uten noen som helst form for investering og med minimal eller ingen bindingstid. Viser det seg at tjenesten virksomheten lanserte ikke skulle slå an som ønsket, er det bare å si opp nettskyen man leier, så er prosjektet avsluttet, uten andre tap enn det man har betalt i leien for nettskyen for den ble sagt opp.

Alternativet med å investere i eget utstyr, linjer, programmer og ansatte for å teste ut ideen er langt mer kostbart og risikobetont enn å leie en sky-tjeneste til ideen man ønsker å prøve ut.

Konsekvensene av dette blir at virksomheten kan prøve ut langt flere ideer enn det de av økonomiske grunner kan gjøre i dag, noe som ikke bare øker innovasjons graden men også fremtidig lønnsomhet.

Kilde: IKTnytt.no