På denne siden finner du OnNet AS sine salgsbetingelser.

De gjelder alle kundeforhold og alle tjenestene OnNet AS, heretter bare kalt OnNet, leverer. Salgsbetingelsene må aksepteres før det er mulig å bestille noe fra OnNet sine nettsider. Aksepteres ikke disse, avvises ordren direkte.

Salgsbetingelsene ble sist revidert 15.12.2018. Klikk på den fanen du ønsker å lese nærmere om.

Virkeområde

Kappitel 1 – Generelt

Virkeområde:
Avtalebetingelsene gjelder ved kjøp av en eller flere tjenester som anses som et abonnement, f.eks. et domene eller webhotell.

Avtalebetingelsene gjelder også ved kjøp av produksjon av hjemmesider og nettbutikker.

Når er en avtale bindende?
Alle bestillinger er bindende. Avtalen anses som bindende når OnNet har:

 • Mottatt en underskrevet kontrakt på faks eller i posten
  eller ….
 • Mottatt en bestilling per e-post fra Kunden
  eller ….
 • Mottatt en bestilling fra Kunden via OnNet sine nettsider (bestillingssystemet)
  eller ….
 • Mottatt en bestilling som har blitt ringt inn av Kunden
Misbruk av tjenesten

Kappitel 2 – Misbruk av tjenesten

Ved overtredelse av OnNet sine salgsbetingelser forbeholder OnNet seg retten til å stenge Kundens tjenester. Før stengning iverksettes får Kunden et skriftlig varsel med årsaken til varsele, med anledning til å uttale seg om forholdet og rette det innen en viss tidsfrist. 

Dersom hensynet til sikkerheten og/eller funksjonaliteten i nettet, straffeloven eller tredjemanns vern krever det, kan stengning likevel foretas uten forhåndsvarsel. I slike tilfeller vil kunden snarest mulig bli gitt beskjed om stengningen. Det samme gjelder hvis Kunden har overtrådt nettvett reglene eller andre vesentlig punkt i denne Avtalen ved forsett eller grov uforstand.

Løpetid og oppsigelser

Kappitel 3 – Løpetid og oppsigelser

Løpetid:
Alle avtaler har en løpetid på 12 måneder. Det vil si at alle bestillinger/avtaler gjelder for 12 måneder etter avtaleinngåelse (se “Når er en avtale bindende?”).

Alle abonnement løper helt til kunden avbestiller tjenesten. Alle abonnement fornyes automatisk for nye 12 måneder hvis tjenesten (domene/webhotellet) ikke er sagt opp med minimum 30 dagers varsel før neste forfall

Oppsigelestidspunkt:
I avtaleperioden kan Avtalen sies opp av hver av partene med minst 1 måneders skriftlig varsel. Sies Avtalen ikke opp innen 1 måneder før avtaleperioden løper ut, forlenges den automatisk for ytterligere ett år til Avtalen sies opp. Avtaleperioden regnes fra den datoen bestillingen ble foretatt.

Når det gjelder domenenavn må de sies opp senest 2 måneder før leieperioden de er registrert for løper ut, hvis ikke forlenges avtalen for ytterligere 12 måneder. Avtaleperiodens start finner du ved å slå opp i who-is databasen og se på hvilken dato (dag og måned) som her står angitt under “Created date”.

Oppsigelse form:
Alle Avtaler må sies opp skriftlig. Skriftlig oppsigelse vil si at Avtalen må sies opp ved at Kunden:

 1. Sier opp tjenesten ved å logge inn på OnNet sin KundeWeb og klikke på Avslutt tjeneste.
 2. Sender en e-post til post@onnet.no med informasjon om kundenavn, domenenavn og en angivelse av hvilke tjenester som sies opp.

Flyttes et domenenavn fra OnNet til en annen Registrar, er dette ikke å anse som en oppsigelse. Alle oppsigelser må skje skriftlig og rettes direkte til OnNet.

Hvem kan si opp en tjeneste?
Alle Avtaler må sies opp av Kunden eller en person som kunden har gitt en skriftlig fullmakt til. Tredjepersoner kan ikke si opp Avtalen på vegne av kunden.

Forhåndsbetalte penger:
Kunder har ikke krav på tilbakebetaling eller refusjon av forhåndsbetalte penger, ved oppsigelse av avtalen.

Når kan et domene, epost og nettsider flyttes til en annen leverandør?
OnNet AS har salgspant i de leverte tjenester (programmer, domenenavn, nettsider, e-postkontoer, dokumentasjon og øvrige ytelser som er levert) inntil full betaling er skjedd. Dette betyr at domenenavnet og/eller nettsidene ikke kan flyttes til en annen leverandør før alle OnNet sine krav er betalt fult ut.

RegistrarLock og AuthCode:
Omfatter oppsigelsen flytting av et domenenavn må Kunden be om å få tilsendt AuthCode samtidig som domenet sies opp via OnNet sine nettsider (www.onnet.no/avslutt.asp). Vi fjerner da Registrar Lock på domene og sender deg AuthCode for domenet innen 5 virkedager. Dette koster ingenting.

DOKUMENTASJONSKRAV:
Så snart OnNet har mottatt en skriftlig oppsigelse og registrert denne, vil Kunden motta en e-postmelding med en bekreftelse på denne oppsigelsen. Dette er Kunden sin kvittering på oppsigelsen og viser hvilken dato oppsigelsen ble gjort. Denne kvitteringen må foreligge for at oppsigelsen skal bli regnet som registrert. Kan Kunden ikke forevise denne kvitteringen på forespørsel anses tjenesten som ikke sagt opp.

Priser

Kappitel 4 – Priser

Priser:
Alle priser er oppgitt eksl. MVA.

Prisene som gjelder for Avtalen er den som sto angitt på www.OnNet.no på bestillingstidspunktet og som står oppgitt i ordrebekreftelsen Kunden får tilsendt etter bestilling. Deretter reguleres prisen etter denne avtalen årlig. Se siste faktura for nærmere informasjon om gjeldende priser for avtalte tjenester.

Blir et kundeforhold overført til OnNet ved at OnNet kjøper opp et annet Hosting selskap eller deres kundeportefølje/serverpark, gjelder de prisene som kunden hadde hos Hosting selskapet kunden ble overført fra. Kunden må selv aktivt ta kontakt med OnNet hvis de ønsker å gå over til OnNet AS sin prisstruktur.

Ekspedisjonskostnader:
OnNet har et standard ekspedisjonsgebyr på Kr. 50.- som går til å dekke OnNet sine faktureringskostnader.

Prisendringer:
Alle priser justeres årlig etter konsumprisindeksen og kostnadsutviklingen i bransjen.

Alle priser kan endres, økninger i pris kan endres med minimum 3 måneders varsel, med virkning fra avtalens fornyelse eller første forfall. Melding om prisendringer sendes som epost til den epost-adressen som oppgis ved bestilling og som kan endres ved å logge inn på OnNet sin kundeweb. Kunden kan innen 30 dager etter mottaket av denne e-postmeldingen si opp avtalen, dersom prisendringen ikke aksepteres.

Ved reduksjon i prisene på våre tjenester vil dette først være gjeldende for kunden fra neste abonnementsperiode. Kunden får ingen reduksjon i prisen for tjenesten i inneværende abonnementsperiode, i og med at kundens avtale med OnNet løper for 12 måneder av gangen.

Eventuelle endringer i merverdiavgiften eller andre statlige avgifter, herunder avgifter fra domeneutstedere, vil bli videreført til kunden ved det første betalingstidspunkt etter endringen har trådt i kraft.

Fakturering og betalingsbetingelser

Kappitel 5 – Fakturering og betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser og faktureringsrutiner:
Registering av domenenavn faktureres etter at domenenavnet er registrert. Ved flytting av domenenavn til OnNet faktureres kunden etter at OnNet har iverksatt prosessen med å bytte Registrar for domenet.

Ved bestilling av domene og webhotell faktureres kunden etter at produktet er levert. Ved bestilling av WebOnNet faktureres kunden når utviklingen er iverksatt.

Tjenestene faktureres forskuddsvis pr. 12 måneder. Fakturaen sendes som en efaktura til den epostadressen du har oppgitt ved bestilling og senere på vår kundeweb.

Standard betalingsbetingelser er 10 dager fra fakturadato. For organisasjoner/etater underlagt en kommune eller den Norske Stat, gjelder 45 dagers betalingsfrist. Dette forutsetter imidlertid at kunden tar kontakt med OnNet før fakturering og ber om å få en lengre betalingsfrist. Gjøres ikke dette gjelder OnNet sine standard betalingsbetingelser.

OnNet forbeholder seg retten til å la andre selskap forestå registrering, fakturering og annen økonomisk oppfølging overfor Kunden.  Videre forbeholder OnNet seg retten til å regulere sine rutiner for å effektivisere, rasjonalisere, forenkle eller redusere vedlikeholds- og/eller administrasjonskostnadene. Berøres Kunden av slike rutinereguleringer skal Kunden forhåndsvarsles.

Feilfakturering / innsigelser på en faktura:
Dersom Kunden mener at beløpet på regningen er feil, må kunden klage til OnNet innen betalingsfristens utløp, eller dersom dette ikke har vært mulig, innen rimelig tid. Dette gjøres ved å sende en epost til efaktura@onnet.no eller ved å gå til KundeWeb.

Fakturakopi og kontoutskrift:
Trenger kunden en kopi av utsendt faktura, kan kunden be om å få tilsendt en fakturakopi ved å gå til KundeWeb. Fakturaen sendes da på epost i PDF format, uten ekstra omkostninger for kunden.

Forsinket betaling:
Ved forsinket betaling vil OnNet uten varsel belaste Kunden med et purregebyr på kr. 50 og 2% morarenter per påbegynt måned. Etter at OnNet har sendt ut en purring/inkassovarsel, vil kravet automatisk bli oversendt til inkassobyrået GALANT INKASSO for inndrivelse, med de ekstra omkostninger og betalingsanmerkninger dette medfører.

Ekstraordinære omkostninger:
Kunder som påfører OnNet ekstraordinære omkostninger kan kreves for de omkostninger dette måtte påføre OnNet. Disse omstendighetene er beskrevet og regulert av denne avtalen.

Stenging:
Er avtalte tjenester ikke betalt (ved at pengene er blitt disponible på OnNets konto) innen 7 dager etter forfall, kan OnNet stenge de tjenestene som er spesifisert i kontrakten uten bruk av tvangsfullbyrdelsesloven, med mindre det på forhånd er inngått avtale om annet.

Kunden som får tjenestene stengt på grunn av manglende betaling, vil måtte betale hele det avtalte beløp og Kunden vil følgelig ikke bli kreditert for den tiden tjenesten har vært stengt på grunn av manglende betaling. Dersom Kunden ikke har betalt (ved at pengene er blitt disponible på OnNets konto) innen 21 dager etter forfall, forbeholder OnNet seg retten til å kansellere avtalen og slette alle data som ligger lagret på OnNet sine systemer. Samtidig forfaller betalingen for den resterende del av avtaleperioden (ut oppsigelsestiden).

Kunder har ikke krav på tilbakebetaling eller refusjon av forhåndsbetalte penger, ved oppsigelse av avtalen eller stenging av tjenesten.

Foretas en stenging av tjenesten påløper det et åpningsgebyr på kr. 198.- som faktureres umiddelbart eller ved neste ordinære fakturering.

Oppgradering og nedgradering av tjenester:
Alle tjenester kan oppgraderes eller nedgraderes via OnNet sine hjemmesider eller ved å ta kontakt med OnNet på post@onnet.no.

Alle oppgraderinger og nedgraderinger må skje minimum 30 dager før neste fakturering, hvis ikke får endringen ikke virkning før neste periode/fakturering.

Salgspant:
OnNet AS har salgspant i de leverte programmer, domenenavn, dokumentasjon og øvrige ytelser som er levert inntil full betaling er skjedd. Dette betyr at domenenavnet og/eller nettsidene ikke kan flyttes til en annen leverandør før alle OnNet sine krav er betalt fult ut.

OnNet sine plikter og ansvarsbegrensninger

Kappitel 6 – OnNet sine plikter og ansvarsbegrensninger

INSTALLASJON OG TILKNYTNING
Avtalen omfatter ikke internettaksess, dvs. det abonnement som trengs for å kunne logge seg på Internett lokalt. Avtalen omhandler heller ikke lokale konfigurasjoner av kundens nettverk, maskiner eller ligende ting som kan være nødvendig for at bestilte tjenester skal virke.

Hjelp til å sette opp e-posttjenestene OnNet leverer, FTP kontoer, FrontPage o.l. gis på forespørsel. Hvis kunden har bestilt “gratis telefonsupport” til sitt web/mailhotell gjøres dette gratis over telefonen. Har kunden ikke gratis telefonsupport kan slike forespørsler fremsettes på mail til help@onnet.no.

Levering
OnNet er pliktig til å levere avtalte løsninger og tjenester til avtalt tid, kvalitet og pris til kunden. Hva som er avtalt er det som er beskrevet på hjemmesidene til OnNet på bestillingstidspunktet eller i mottatt som et skriftlig tilbud/anbud fra OnNet AS.

Gratis programmene som inngår i webhotell pakkene anses ikke som en del av leveransen. OnNet har derfor heller ingen plikter eller ansvar ovenfor feil og mangler i denne programvaren.

Se forsinkelser for nærmere informasjon om leveringstidspunkt og hva som anses som forsinket levering.

Tilgang, drift mv. 
OnNet har en plikt til å gjøre alle avtalte tjenester tilgjengelig for Kunden og holde dem oppe for kunden i hele avtaleperioden. Deriblant en plikt til å sørge for at Kundens nettsted, SQL database og e-postkontoer, er tilgjengelige for tredjemann til enhver tid etter de spesifikasjoner som fremgår av partenes avtale.

Oppetidsgaranti
OnNet garanterer en oppetid på 99,8% per hele kvartal for alle avtalte tjenester i webhotellet. Stans av en eller flere av webhotellets tjenester i forbindelse med nødvendig vedlikehold og oppgraderinger regnes ikke som nedetid, så lenge kunden er blitt varslet om den planlagte driftsstansen på forhånd. Varslet vil bli lagt ut som en driftsmelding på vår kundeweb eller sendt som en e-postmelding til kunden.

Sikkerhet/backup
OnNet forplikter seg til å ta backup av kundens tjenester hver 48 time. I tillegg kan Kunden sette opp sine egne backup rutiner. OnNet forplikter seg også å kontinuerlig arbeide med å holde utenforstående (hackere) borte fra webhotellet, fjerne sikkerhetstrusler (virus) og uønsket spredning av informasjon (Spam).

Tilbakeføring av kundedata fra backup
Sletter kunden data som kunden ønsker OnNet skal hente tilbake fra en av selskapets sikkerhetskopier, faktureres dette kunden med kr. 198.-

3. parts leveranser
Dersom OnNet engasjerer utenforstående (underleverandører) til å utføre arbeidsoppgaver som følger av partenes avtale, er OnNet også fullt ansvarlig for utførelsen av disse oppgavene på samme måte som de selv sto for utførselen.

OnNet er ikke ansvarlig for feil og mangler ved 3. parts programvare med mindre dette er særlig avtalt, og under enhver omstendighet ikke dersom programvaren er valgt i samarbeid med Kunden.

Ansvarsbegrensinger:
OnNet har intet ansvar for og utøver heller ingen kontroll over de data som sendes eller mottas ved bruk av løsningene eller tjenestene som leveres av OnNet. OnNet har heller intet ansvar for data som Kunden måtte sende eller motta via nettilknytningen eller de leverte tjenestene.

OnNet tar intet ansvar for de gratis programmene som måtte inngå som en del av webhotell pakken. Kunden installerer denne programvaren på eget ansvar. Feil, mangler og brukerstøtte på disse programmene kan heller ikke rapporteres inn via HelpDesk tjenesten.

OnNet kan ikke holdes direkte eller indirekte ansvarlig for tap eller kostnader som følge av feil med mindre tapet eller kostnaden er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra OnNet sin side. Dette gjelder, men er ikke begrenset til, feil i systemet, feil etter innlegging av nye programversjoner, feilaktig bruk, skade på utstyr, ødeleggelse av data, avbrudd, nettbrudd eller feilaktig leverte data.

Kvaliteten på Internett utenfor OnNets eget nettverk (avgrenset til maskiner og IP-adresser under doméner eiet av OnNet) og tjenester som teknisk drives av andre enn OnNet (ikke begrenset til tredjeparts Frame Relay nettverk og sambandslinger) har OnNet ikke noe ansvar for.

OnNet forbeholder seg, av tekniske og sikkerhetsmessige grunner, retten til innsyn i og logging av all informasjon som måtte lagres på eller overføres via OnNets internettservere.

Kunden sine plikter og rettigheter

Kappitel 7 – Kunden sine plikter og rettigheter

Kundens forpliktelser:
Kunden er inneforstått med at OnNet skal holdes utenfor ethvert søksmål som kunden selv har forskyldt ved brudd på disse salgsbetingelsene, eller tvister hvor kunden trer inn i konflikt med en tredjepart.

Kunden plikter å behandle den leide aksessen på OnNet sine internettservere med tilbørlig aktsomhet og er ansvarlig for enhver skade som skyldes Kunden, Kundens ansatte, andre Kunden har gitt adgang til å bruke de leverte tjenestene eller andre Kunden svarer for. Kunden forplikter seg videre til å rette seg etter de retningslinjer og betingelser som gjelder for bruk av de forskjellige tjenestene på OnNet sine internettservere.

Informasjonsansvar:
Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon de gir er riktig. Oppgis feilaktige opplysning, f.eks. feil navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, e-postadresse eller organisasjonsnummer, kan OnNet ut fra en skjønnsmessig vurdering slette bestillingen.

Kunden er selv ansvarlig for konsekvenser og kostnader knyttet til å rette feil/mangler som kommer som et resultat av feilaktige opplysninger fra kunden.

Kontaktendringer:
Eventuelle endringer hos Kunden som er av betydning for kundeforholdet, herunder endret kontaktperson, telefon-, og adresseendringer må straks skriftlig meddeles OnNet AS. Dette kan gjøres via kundeweb eller ved å sende en mail til post@onnet.no.

Fakturamottaker, fakturagrunnlag og fakturaadresse:
Har OnNet feil adresse på Kunden, slik at OnNet får post som sendes ut i retur, vil kunden bli belastet med et gebyr på Kr. 198.- for å skaffe tilveie korrekt adresseinformasjon og sende ut fakturaen på nytt. Det samme gjelder hvis vi må sende ut kreditnota og sende fakturaen til en annen mottaker. Alle andre endringer i fakturagrunnlaget likeså.

Brukernavn og passord:
Kunden plikter å oppbevare Brukernavn og Passord på en slik måte at ingen andre enn Kunden har tilgang til dette. Kunden plikter ved oppdagelse av, eller mistanke om at andre har kunnskap om passordet, umiddelbart å gi OnNet melding om dette via e-postadressen: hjelp@onnet.no. OnNet vil etter dette umiddelbart endre passordet. Det nye passordet vil deretter bli sendt Kunden på epost. Gjelder passordet en epostkonto, ftp-konto, innlogging til kundens eget admin område e.l. er det kundens eget ansvar å umiddelbart logge seg inn på sitt kontrollpanel og endre passordet for denne brukeren/tjenesten.

Alle passord kunden oppretter selv skal bestå av minimum 8 tegn, og passordet må bestå av både store og små bokstaver, samt minimum ett tall.

Datasnoking og hacking:
Kunden forplikter seg til ikke å foreta ulovlig inntrengninger i de dataressurser tjenesten og de leide løsningene gir tilgang til ved gjetting av passord eller på annen måte. Det samme gjelder andre forsøk på å bryte sikkerheten eller ved unødvendig å forstyrre datatrafikken gjennom sin bruk av tjenesten. Kunden har ikke adgang til det systemet som brukes til overvåking av tjenesten eller andre nett tilknyttet overvåkingssystemet.

Eksempler på aktiviteter som er strengt forbudt er:

 • Port scanning – ingen form for portscanning er tillat fra våre servere eller nettverk.
 • Forsøk på å “sniffe” eller plukke opp overført data fra andre systemer
 • Innlogging på en annen person/bedrifts webhotell konto uten eierens tillatelse
 • Anskaffelse av tilgang til data eller tjenester som ikke tilhører kunden
 • Forsøk på å scanne eller teste sårbarheten på noe system eller nettverk.
 • Tukling, modifisering, hacking eller på annen måte overstyring av sikkerhets- og autentiseringstiltak uten tillatelse
 • Bevisst overføring av materiale som inneholder virus, trojaner, ormer, “timebombs”, cancelbots eller andre programmer eller rutiner med hensikt i å skade, ødelegge, forstyrre eller lamme en maskin, dets operativsystem, tjenester eller nettverks funksjonalitet.
 • Forstyrrelser mot andre tjenester, webhotell, servere, nettverk eller annet ved bruk av bevisst overbelastning som f.eks. DoS angrep, flooding, “mailbombing” eller stoping.

Bruk av tjenestene:
Kunden er selv ansvarlig for alt materiale og alle tjenester som gjøres tilgjengelig fra kundens webhotell. Alle tjenester som tilbys av OnNet skal kun benyttes til lovlige formål. Alle former for misbruk av serverne er ulovlig.

Kunden er pliktig til å sette seg inn og følge OnNet sine spesielle regler for bruk av OnNet sine tjenester.

Domene regler

Kapitel 8 – Domene regler

Gjelder avtalen leie av et domene, plikter Kunden å følge de reglene som gjelder for det gTLD (toppdomene) domene Kunden leier. Disse reglene settes av den lokale registreringsautoriteten. I tillegg gjelder Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy vedtatt av ICANN, og de avtalebetingelsene som inngår i disse salgsbetingelsene. Avtalevilkårene for de ulike toppdomener er å finne på registreringsmyndighetenes internettsider.

Det er kunden som selv har ansvaret for at bestillingen av domenenavnet ikke strider mot gjeldene regler for toppdomenet som bestilles og at det ikke krenker tredje parts immaterielle rettigheter, f.eks. i form av registrerte eller innarbeidede varemerkerettigheter.

Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon som han/hun oppgir er riktig. Ved å oppgi feil navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, eller e-postadresse, registreringsnummer etc. kan domene bli registrert feil eller OnNet kan ut fra en skjønnsmessig vurdering slette bestillingen. Oppgitt informasjon i bestillingen blir også brukt som WHOIS informasjon om domenet, og det er kundens sitt ansvar å sørge for at denne WHOIS informasjonen er oppdatert til enhver tid. Endringer i WHOIS informasjonen kan gjøres via www.OnNet.no.

Normalt er en registrering av .no, .com, .net og .org domener ferdig innen 24 timer, hvis bestillingen gjøres på en ordinær virkedag før kl. 14.00. Når det gjelder .no domener gjelder dette etter at vi har mottatt en elektronisk egenerklæring for det ønskede domene.

Så snart OnNet har mottatt en bestilling av et domene er bestillingen bindende. Det er ikke mulig å kansellere en bestilling. Den vil løpe for minimum 12 måneder etter mottak av bestillingen. Leveres ikke en egenerklæring for nyregistrering av et .no domene innen 7 dager etter bestillingen, vil kunden bli fakturert for domenenavnet selv om det ennå ikke er registrert og aktivt.

Gjelder ordren flytting av et domene til OnNet, er det kunden sin plikt å sørge for at han/hun har fjernet Registrar Lock på domenet, at de har AutCode til domene og at deres egen epostadresse står oppført som administrativ kontakt for domene. Mangler denne informasjonen kan domenet ikke flyttes til OnNet. Er disse forholdene ikke bringt i orden innen 7 virkedager etter bestilling, anses ordren som levert selv om domenet ikke er blitt flyttet til OnNet.

Epost regler

Kappitel 10 – Epost regler

Oppsett av e-postkontoer:
Det er kunden sitt eget ansvar å opprette de e-postkontoene de trenger.

Bruk av e-postkontoer
OnNet forbereder seg retten til å slette e-postkontoer som ikke har vært brukt (innlogget) de siste 18 måneder.

SPAM
Utsendelse av e-post til tilfeldige mottakere (SPAM) er strengt forbudt fra våre servere.

Med SPAM menes: “Alle adressater på en mailingliste som ikke spesifikk har gitt tillatelse til at avsenderen kan sende dem en mail, og alle andre som det i følge Norsk lov ikke er lovelig å sende e-postmeldinger til uten et slikt samtykke“.

OnNet vil fakturere kunden med kr. 790 per påbegynte time for alt arbeid som går med på å avdekke utsendelse av spam og stoppe slik aktivitet via OnNet sine systemer og nettverk.

Masseutsendelse av mail er kun tillat via tjenesten MailOnNet. som kjører på en dedikert mailserver, men heller ikke her er det lov til å sende ut SPAM. Dvs. mail til personer som ikke har gitt sin tillatelse på forhånd til å motta slik mail.

Masseutsendelse av e-post:
Det er ikke tillatt med masseutsendelse av e-post eller nyhetsbrev via hjemmesidene som er knyttet til webhotell på OnNet sine servere. All slik mail skal sendes direkte via mailserveren og ikke via webserveren. For utsendelse av flere enn 100 mail på en gang, kreves det at kunden skaffer seg tjenesten MailOnNet.

Avsender av e-post:
Det er ikke lovelig å sende ut mail med falsk navn/avsender eller adresse via OnNet sine mailservere.

Passord:
Det er ikke lov til å bruke første del av e-postadressen som passord. F.eks. er det ikke lov å bruke “post” som passord hvis kontoen heter post@onnet.no. Det er heller ikke lov til å bruke passord som “123” o.l. Dette fordi det er lett for andre å tippe dette passordet. Alle passord skal bestå av minst 5 tegn og bør inneholde både bokstaver og tall, slik at det ikke er enkelt for andre å tippe passordet til din e-post konto.

Avdekker OnNet AS at du benyttet et av passordene som er angitt over, vil OnNet AS selv bytte ditt passord uten forhåndsvarsel og fakturere deg for medgått tid.

Mister du eller får mistanke om at andre kan ha fått tilgang til ditt passord, er det din plikt å logge deg inn på ditt kontrollpanel for e-post tjenestene dine og endre dette passordet.

Innhold og budskap:
Kunden plikter å følge OnNet sine innholdsregler ved utforming og utsendelse av e-postmeldinger fra OnNet sine mailservere.

Innholdregler

Kappitel 11 – Innholdregler

Lovverk :
Overføring, lagring eller visning av data eller annet materiale som bryter med Norsk eller Internasjonal lov er forbudt. Dette inkluderer blant annet materiale som truer enkeltpersoners eller rikets sikkerhet, eller materiale som er opphavsbeskyttet eller beskyttet av andre lover.

Grovt overtramp vil medføre til stenging av tjenesten og i verste fall kansellering av tjenesten. Forhåndsbetalte penger tilbakebetales ikke.

Opphavsrettet materiale eller programvare:
Installasjon, oppbevaring, bruk, salg og/eller distribusjon av materiale og programvare som er “piratkopier” eller ulovelig bruk av opphavsbeskytt materiale og programvare, f.eks. bilder, grafikk, musikk, lydfiler, videoer, script, programvare og symbolerm, er stengt forbudt på OnNet sine servere og systemer.

Warzes og torrent:
Warzes sider og torrent tracking, eller torrent linking til opphavsbeskyttet materiale er forbudt på OnNet sine servere og systemer.

Progravare, dokumenter eller ariver for hacking:
Det er strengt forbudt å oppbevare, installere, bruke, selge og/eller distribuere programvare, dokumenter eller arkiver for hacking eller annen negativ og/eller ulovelig bruk av andres datasystemer og datatjenester.

Pornografi, reliøs og voldelig innhold:
Det er ikke lovelig å oppbevare, vise, selge eller distribuere pornografi, grovt voldelig eller ærekrenkende informasjon som strider mot Norsk eller Internasjonal lov.

Ved oppbevaring, presentasjon, salg og distribusjon av reliøst innhold, må diskresjon og æresfrykt utvises. Her gjelder reglen: “Vis respekt for egen og alle andres relion og syn på egen relion“.

PERSONVERN
Kunden er den behandlingsansvarlige for opplysninger om personlige forhold som til enhver tid ligger på serveren til OnNet. Kunden skal selv sørge for å ta de nødvendige rettslige forholdsregler i fht. konsesjonssøknad for opprettelse av personregister, evt. underrettelse av Datatilsynet om sin registrering og videreformidling av personopplysninger.

Innhold og budskap:
Kunden plikter å bruke sunn fornuft og alminnelig høflighet i sin bruk av tjenesten.

Mangler, angrerett og reklamasjoner

Kappitel 12 – Mangler, angrerett og reklamasjoner

AVGRENSING:
OnNet tar intet ansvar for feil og mangler ved de gratis programmene som måtte følge med det leverte webhotellet. Eksempler på slik programvare er programmene som inngår i Fantastico pakken. Reklamasjoner kan kun gjøres ved de tjenester og teknologier som inngår i webhotellet.

OnNet tar intet ansvar for feil og mangler ved 3 parts programmer som er installert på OnNet sine servere og som benyttes som administrasjonsverktøy for kunden, f.eks. kontrollpanelene til de ulike tjenestene til OnNet.

ANGRERETT OG FRISTER VED BESTILLING AV TJENESTER:
Registrering av domenenavn er en TJENESTE vi leverer – ikke en vare – , og følger derfor ikke vanlige regler for angrefrist i henhold til kjøpsloven. Domenenenavnsregistrering er en tjeneste som er fullt ut levert ikke er returnérbar, og faller derfor utenfor. Ved fjernsalg (salg via Internett), hvor prisen på tjenesten er mindre enn kr. 300.- (ink. mva), frafaller forøvrig angrerettsloven for kunden i henhold til kapittel 1, paragraf 2.

Angrefrist/angrerett på tjenester utenom domene og lisenskostnader, f.eks. webhotell, epost, databaser, SMTP kapasitet, hvor tjenestens pris overstiger kr. 300.- ink.mva pr. år, er denne:

Privatkunde:                                                   14 dager etter levering.
Bedrifter, organisasjoner og foreninger:     Ingen angrefrist.

Mer om tjenester som leveres elektronisk i loven om angrerett kan du lese hos Forbrukerportalen.

REKLAMASJON:
Kunden taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid etter at han har oppdaget den, eller burde ha oppdaget den, gir OnNet melding som angir hva slags mangel det gjelder.

Før feil meldes til OnNet, skal Kunden selv undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr eller feil bruk av tjenesten. Kunden plikter selv å først sjekke OnNet sin FAQ tjeneste og driftsmeldinger på vår kundeweb før de kontakter OnNet AS.

OnNet kan kreve dekket de omkostninger som er forbundet med OnNets feilsøking, dersom Kunden melder om feil som ligger utenfor OnNet sitt ansvarsområde og Kunden burde ha forstått dette.

AVHJELP:
OnNet skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en feil ved tjenestene, iverksette tiltak for å finne og rette feilen. OnNet garanterer, utenom høytid og ferieavvikling, at feilen vil være rettet innen 24 timer etter at feilen ble logget innrapportert.

PRISAVSLAG:
Kunden har rett til prisavslag i henhold til vanlige kontraktsrettslige prinsipper dersom tjenesten eller vesentlige deler av den ikke kan benyttes. Dette gjelder likevel ikke dersom OnNet kan godtgjøre at feilen skyldes årsaker eller begivenheter utenfor sin kontroll. Kunden har ikke rett til erstatning hvis feilen eller mangelen skyldes forhold OnNet ikke har kontroll over.

HEVING:
Kunden kan heve denne kontrakt med virkning for den resterende avtaleperiode ved vesentlig mislighold fra OnNet. Heving forutsetter imidlertid at Kunden ved skriftlig melding til OnNet har gitt sistnevnte 30 dager til å rette opp forholdet. Kontrakten opphører ved utløpet av denne frist dersom forholdet ved fristutløpet ikke er blitt rettet.

Forsinkelser

Kappitel 13 – Forsinkelser

Forsinkelse fra OnNet sin side:
Med forsinkelse menes forsinkelser som alene skyldes forhold hos OnNet. Forsinkelser kan ikke påberopes hvis forsinkelsen helt eller delvis skyldes at kunden ikke har levert avtalt materiell til avtalt tid. Det samme gjelder forsinkelser som skyldes at OnNet sine leverandører bruker lengre tid enn garantert, f.eks. hvis Norid har stengt og det dermed ikke er mulig å registrere .no domenenavn før de åpner igjen.

Dersom det må antas at en avtale ikke kan gjennomføres i henhold til avtalt fremdrifts- og tidsplan, skal OnNet uten ugrunnet opphold gi Kunden skriftlig varsel om dette (på mail, faks eller per post).

Dersom forsinkelsen er vesentlig i forhold til oppsatt fremdriftsplan og dette skyldes forhold hos OnNet kan Kunde kreve forholdsmessig prisavslag. Er oppdraget knyttet til en tidsbestemt begivenhet for Kunden, kan Kunden heve Avtalen hvis forsinkelsen er vesentlig.

Hva er normal leveringstid fra OnNet?
Følgende tommelfingerregler gjelder:

Domenenavn: 1 dag
Webhotell: 1 dag (ofte avhengig av domenenavnet)
Webdesign: 1-3 uker etter at alt materiellet er levert

Normalt leveres alle bestilte produkter og tjenester under de tidsfristene som er angitt over.

Forsinkelse fra kundens side (ikke overholdt materiellfrist):
Hvis kunden ikke leverer avtalt materiell til nettsidene innen avtalt materiellfrist, vil OnNet fakturere den bestilte tjenesten/løsningen og abonnementet vil begynne å løpe. Er det ikke avtalt noen materiellfrist, må materiellet leveres innen 1 måned fra avtalen ble undertegnet eller bestilt via hjemmesidene til OnNet eller via en offisiell e-postadresse hos OnNet (@www.onnet.no).

Så snart materiellet er levert vil OnNet deretter ferdigstille den avtalte tjenesten/løsningen.

Erstatning og regressansvar

Kapitel 14 – Erstatning og regressansvar

OnNet sitt erstatningsansvar :
OnNet er ikke ansvarlig for indirekte tap, tapt fortjeneste, konsekvenstap og følgeskader.

Ved mislighold kan OnNet stilles ansvarlig for dokumenterte direkte økonomiske tap hos Kunden som er påregnelige og adekvate. Slike tap kan kun kreves erstattet innenfor det aktuelle oppdragets økonomiske ramme.

De samlede krav fra Kunden mot OnNet for feil eller skader oppstått siste 12 måneder er begrenset i sum til prisen for de leverte tjenester siste 12 måneder minus eventuelle prisavslag etter denne avtalen.

Ved brudd på garantiene i denne avtalen forplikter OnNet seg til å gi Kunden et nytt kvartals vederlagsfri bruk av den samme tjeneste. Kunden har i garantitiden ikke rett til erstatning eller prisavslag.

Kundens erstatningsansvar:
Ved mislighold fra Kundens side har Kunden økonomisk erstatningsansvar oppad begrenset til dokumentert tap for OnNet.

OnNet vil fakturere kunden med kr. 790 per påbegynte time for alt arbeid som går med på å avdekke utsendelse av spam og stoppe slik aktivitet via OnNet sine systemer og nettverk. Det samme gjelder fjerning av ulovelig materiale, finne ulovelige passord, script og alle andre aktiviteter som er brudd på våre domene-, webhotell-, epost- og innholdsregler.

Regressansvar :
Dersom OnNet blir kjent erstatningsansvarlig i fht. tredjemann som følge av at Kunden forsettlig eller uaktsomt frembyr ulovlig eller krenkende innhold på de Internettsidene som er tilgjengelige for tredjemann, skal OnNet har rett til regress hos Kunden for det totale erstatningsbeløp inkl. de merkostnader en evt. konflikt med tredjemann medfører.

Support, brukerstøtte og feilmeldinger

Kapitel 15 – Support, brukerstøtte og feilmeldinger

Kunden har full tilgang til OnNet sin HelpDesk tjeneste. Den kan benyttes til å rapportere inn feil eller til å be om brukerstøtte.

FEILMELDINGER:
Oppstår feil ved en levert tjeneste, kan feilen rapporteres inn via vår Kundeweb eller ved å sende en mail til help@onnet.no. Før feil rapporteres plikter kunden først å sjekke OnNet sine driftsmeldinger som finnes på vår kundeweb.

Innrapporterte feil vil bli forsøkt utbedret umiddelbart etter mottakelse. Normalt vil feil være rettet innen 24 timer etter at feilen ble innrapportert. Gjelder ikke under ferieavvikling, weekend og høytidsdager.

OnNet påtar seg intet ansvar for de gratis programmene som måtte følge med det bestilte webhotellet. Disse installeres av kunden selv, på kundens eget ansvar. Support og utbedring av feil/mangler på disse programmene inngår IKKE i webhotell avtalen.

BRUKERSTØTTE:
Kunden har gratis epost brukerstøtte inkludert i avtalen. Brukerstøtte rapporteres inn til vår HelpDesk via vår kundeweb eller ved å sende en epost melding til help@onnet.no. Alle forespørsler besvares innen 12 timer. Du kan også ringe (+47) 23 11 45 45.

Telefonsupport tjenesten er åpen i tidsrommet:

mandag – fredag: 08.00-15.00. 

Brukerstøtte på de gratis programmene (f.eks. Fantastico) som måtte inngår i kundens webhotell pakke gis ikke. Tjenesten omfatter kun de tjenestene og teknologiene som inngår i webhotell pakken.

ADMINISTRASJON OG VEDLIKEHOLD:
Ønsker kunden at vi skal sette opp en tjeneste, opprette en e-postkonto, bytte passord, endre mx-record eller lignende administrative rutiner som kunden kan gjøre selv via kontrollpanelet som inngår i webhotell pakken, vil OnNet fakturere kunden med kr. 98.- per påbegynte kvarter for dette.

Rettigheter og fremleie/overdragelse

Kapitel 16 – Rettigheter og fremleie/overdragelse

Fremleie og overdragelse :
Rettighetene og forpliktelsene kunden har ovenfor de avtalte tjenestene og løsningene kan ikke overdras, fremleies, selges eller på annen måte overdras til en tredjemann uten skriftlig tillatelse fra OnNet. Slik samtykke gis normalt, så lenge den nye avtaleparten godtar å overta kundens forpliktelser ovenfor OnNet AS. Forespørsel om skriftlig samtykke sendes post@onnet.no.

Domenenavn:
Kunden er rettighetshaver til det domenet som tildeles gjennom OnNet.
Kunden er i sin fulle rett til å flytte domenet til en annen Registrar når som helst, men er pliktig til å betale påløpte kostander frem til utløpet av inneværende avtaleperiode. Disse, og eventuelle tidligere krav, må være betalt før flytting iverksettes.

OnNet forbeholder seg retten til å flytte domennavnet tilbake til OnNet sine navnetjenere igjen inntil innbetaling av utestående krav er registrert av OnNet. Det vil si alle krav knyttet til domeneregistrering, webhosting/webhotell, webdesign og årsavgift.

Kunden kan også fritt overdra domenenavnet til en annen eier, mot å betale de avgifter de individuelle domeneregistrar krever for overdragelse av domenet. Overdragelse av domenet innebærer ikke endring i avtale om parkering, domeneadministrasjon etc.

Webhotell:
Kunden kan fritt flytte innholdet på sitt webhotell til en annen leverandør, så fremt OnNet ikke eier rettighetene til dette innholdet eller flytting bryter andre opphavsrettigheter.

Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten skriftlig samtykke fra OnNet. Dette samtykket forutsetter at kunden har betalt for de tjenester som er bestilt frem til utløpet av inneværende avtaleperiode.

Bruksrett til web design:
Kunden har en ubegrenset bruksrett til det web design OnNet utvikler til kunden, enten OnNet utvikler det gratis eller ikke. Kunden kan etter 12 måneder etter leveringen av nettsidene fritt flytte nettstedet OnNet har designet til en annen leverandør.

Bruksrett til standardprogrammer:
Kunden får kun en bruksrett til de standardprogrammer og moduler som OnNet leverer. Disse tjenestene og løsningene kan ikke endres eller flyttes uten OnNet sin skriftlige samtykke. F.eks. er det er ikke lov til å kopiere hele eller deler av løsningen til andre nettsteder enn det som Løsningen er levert til. Alle endringer som ikke går ut på å legge ut nye, endre eller slette eksisterende data fra Kundens egne disponible sider eller databaser, skal utføres av OnNet.

Eiendoms- og bruksrett til domenenavn:
Kunden godkjenner med dette at dersom domenenavnet eller tjenester tilknyttet domenenavnet ikke betales til forfall på faktura, frafaller retten på domenenavnet i sin helhet, og eierskapet overdras til OnNet. Søker frasier seg på denne måten all rett til å benytte og flytte domenenavnet fram til betaling har funnet sted i sin helhet, inkludert renter og eventuelle påløpte gebyrer. Dersom helhetlig oppgjør ikke har funnet sted etter to måneder fra forfall på faktura, vil retten til domenenavnet også frafalle i sin helhet, og eierskapet overføres til OnNet permanent. Dette fritar imidlertid ikke for betalingsansvaret.

Eiendomsrett til standardprogrammer:
OnNet eier aller immaterielle rettigheter til designet, standardprogrammene og modulene som leveres kunden, så fremt annet ikke er spesifisert i en Avtale mellom partene.

Eiendoms- og bruksrett til spesialtilpasset programvare:
Etter at OnNet`s tilgodehavende er betalt i sin helhet, uten at motkrav eller tilbakeholdelse er gjort gjeldende overdras Kunden til egen intern bruk de immaterielle rettigheter i de nyutviklinger, spesialtilpasninger og påbygninger som er utført for Kundens regning. Disse vil være spesifisert i de kravspesifikasjonene som ligger til grunn for utviklingsavtalen.

Kunden gis rett til fritt å benytte denne løsningen i egen organisasjon og tilhørende selskaper. Kunden kan ikke overdra sine rettigheter i denne løsningen til andre. Ønsker Kunden å overdra hele eller deler av programvaren til andre, kreves dette en skriftlig avtale med OnNet.

Taushetsplikt, informasjon og markedsføring

Kapitel 17 – Taushetsplikt, informasjon og markedsføring

Taushetsplikt:
Partene har taushetsplikt om alle konfidensielle opplysninger og materiell de får tilgang til gjennom samarbeidet. Tilsvarende gjelder opplysninger om personlige forhold, opplysninger som kan skade noen av partene, eller som kan utnyttes av utenforstående i næringsvirksomhet

Taushetsplikten gjelder partenes ansatte og andre som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføringen av samarbeidet.

Partene plikter å ta de forholdsregler som er nødvendige for å sikre at materiale eller opplysninger ikke blir gjort kjent for andre, og at det ikke skjer utilsiktet spredning av dokumentasjon. Spesielt gjelder dette forhold som har med hvordan OnNet sitt webhotell, løsninger, tjenester og systemer er konfigurert, sikret og hvordan de driftes. Punktet gjelder også 3 år etter at samarbeidet er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene skal pålegges taushet også etter fratredelsen om de forhold som er nevnt ovenfor.

Informasjon:
OnNet vil holde Kunden oppdatert om markedsmessige og tekniske endringer i internettbransjen, nasjonalt og internasjonalt. Likeledes vil OnNet varsle Kunden om planlagte driftsstans og fortløpende holde Kunden oppdatert om nedetid og andre kritiske hendelser på webhotellet.

Nyhetsbrev:
Kunden aksepterer at OnNet vil sende kunden e-post om ovennevnte forhold, nye tjenester og spesialtilbud ved inngåelse av kundeforholdet med OnNet.

Markedsføring:
Kunden aksepterer for øvrig at OnNet bruker Kunden som referanse i sin markedsføring.

Lovverk, force majeure og tvister

Kapitel 18 – Lovverk, force majeure og tvister

Lovverk:
Partene er enige om at Norsk Lov skal gjelde på alle områder som omhandler forhold som IKKE er regulert av OnNet sine salgsbetingelser.

Tvister:
I tilfeller disse salgsbetingelsene kommer i konflikt med andre avtalefestede forhold, skal disse standardbetingelsene vike til fordel for de spesifiserte betingelsene.

Dersom det oppstår tvister mellom partene når det gjelder tolkningen eller rettsvirkningene av OnNet sine salgsbetingelser eller inngåtte avtaler, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen to måneder, kan hver av partene forlange tvisten avgjort ved voldgift.

Voldgiftsretten skal bestå tre medlemmer, hvorav OnNet og Kunden oppnevner hver sin oppmann. I mangel av enighet herav, oppnevnes oppmannen av formannen i Den norske Advokatforening.

Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

Force Majeure :
Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som etter vanlige kjøpsrettslige regler må regnes som force majeure, og som gjør det umulig for partene å oppfylle forpliktelsene i inngåtte avtaler, blir partenes forpliktelser suspendert for det tidsrommet den ekstraordinære situasjonen varer.

I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt for alle forholdsom må antas å være av betydning for den andre parten. Slik informasjon skal gis uten ugrunnet opphold.

Partene dekker selv sine kostnader som skyldes force majeure situasjonen.